Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności

 

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania
Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o.
zobowiązuje się zapewnić dostępność
swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do
strony internetowej http://osteoporoza.j.pl/.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

Śląskie Centrum Reumatologii, Ortopedii i Rehabilitacji w Ustroniu
Sp. z o.o.

ul. Szpitalna 11

43-450 Ustroń

e-mail: sekretariat@reumatologiczny.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-15

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Pan Tomasz Giżyński, e-mail: bezbarier@reumatologiczny.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu:
(33) 854 26 40 wew. 346.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia
dostępności.

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś
  ich elementu,
 • udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie
  niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • sposób kontaktu.
 • Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,
  powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z
żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym
wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2
miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób
dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub
alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana
dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji
mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek poprzez stronę do Rzecznika Praw
Obywatelskich
.

Dostępność architektoniczna

Budynek Śląskiego Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen J. Ziętka w
Ustroniu Sp. z o.o. znajduje się przy ulicy Szpitalnej 11. Szpital zlokalizowany jest w jednym budynku. W/w
lokalizacja spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami.

 1. Do budynku szpitala prowadzą dwa wejścia:
  1. wejście główne od strony ulicy Szpitalnej 11, przy dużym parkingu,
  2. wejście od strony Izby Przyjęć.
 2. Bezpośrednio przed głównym wejściem wyznaczono 2 miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych.
 3. Wejście główne posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, drzwi automatycznie otwierane, dwuskrzydłowe,
  umożliwiające wygodny i bezproblemowy dostęp dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
 4. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoba z niepełnosprawnością wraz z psem
  przewodnikiem czy psem asystentem może korzystać ze szczególnych uprawnień, jakie wynikają z przepisów
  Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu
  osób niepełnosprawnych.
 5. Wejście główne -Tablica informacyjna, recepcja, znaki poziome.
 6. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, brak oznaczeń w druku powiększonym dla osób słabowidzących
  i niewidomych.
 7. Przestrzenie komunikacyjne wolne są od barier poziomych i pionowych/komunikacja pozioma – korytarze na
  jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 8. Na wszystkich piętrach znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 9. W sytuacji zagrożenia pożarowego podawane są komunikaty głosowe, w budynku w sposób czytelny oznaczone są
  drogi ewakuacyjne, personel wyszkolony jest z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na
  wypadek ewakuacji.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w punkach obsługi pacjenta.

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. J. Ziętka w Ustroniu Sp. z
o.o. zapewnia – świadczoną na miejscu – pomoc tłumacza języka migowego.

Zamiar skorzystania z bezpłatnej usługi tłumacza należy zgłosić co najmniej na 5 dni roboczych przed planowanym
terminem wizyty, wysyłając wypełniony formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej
Centrum Reumatologii.

O potrzebie skorzystania z usługi można także poinformować elektronicznie, wysyłając e-maila na adres:
bezbarier@reumatologiczny.pl lub telefonicznie: 33 854 26 40 wew. 346 – również z co najmniej 5-dniowym
wyprzedzeniem w stosunku do planowanego terminu wizyty.

Pobierz pliki:

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej

Zgłoszenie chęci skorzystania z tłumacza