Ogłoszenie o naborze placówek POZ

logo osteo

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PLACÓWEK POZ – PROFILAKTYKA OSTEOPOROZY

Ogłoszenie o naborze placówek Podstawowej Opieki Zdrowotnej (POZ) do współpracy w ramach realizacji projektu pn.„Profilaktyka osteoporozy w makroregionie śląskim” POWR.05.01.00-00-0013/18 w zakresie udzielania świadczeń medycznych pacjentom oraz udziału personelu medycznego placówek POZ w szkoleniach. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Dane organizatora

Śląskie Centrum Reumatologii, Rehabilitacji i Zapobiegania Niepełnosprawności im. gen. Jerzego Ziętka w Ustroniu Sp. z o.o. 43-450 Ustroń ul. Szpitalna 11, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000527630, o kapitale zakładowym w wysokości 30 480 000,00 zł, REGON: 2436937971, NIP: 548-266-77-15

 1. Osoba upoważniona do kontaktów

Jagoda Szachowicz

j.szachowicz@reumatologiczny.plprojektue@reumatologiczny.pl

tel. 33 854 26 40 wew. 217

 • III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabór placówek POZ, które muszą spełniać następujące warunki:

 • Posiadać status jednostki podstawowej opieki zdrowotnej działającej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. DZ. U. z 2016, poz. 1638 ze zm.);
 • Posiadać na dzień składania oferty podpisana umowę z narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, umożliwiającą realizację przedmiotu zamówienia;
 • Posiadać siedzibę lub jednostkę organizacyjna na terenie województwa śląskiego, opolskiego lub dolnośląskiego;
 • Dysponować personelem medycznym, zatrudnionym w placówce POZ, niezbędnym do wykonania przedmiotu zamówienia tj. minimum 4 osoby personelu medycznego, w tym co najmniej 1 lekarz POZ;
 • Deklarują udział lekarzy i pielęgniarek w szkoleniach organizowanych przez Organizatora w ramach projektu.
 • Zapewniają dostęp do świadczeń osobom z niepełnosprawnościami.

Do zadań przeszkolonego w ramach projektu personelu medycznego będzie należeć wstępna selekcja grupy docelowej pacjentek w wieku 50 – 70 lat deklarujących pracę zawodową lub gotowość podjęcia zatrudnienia na podstawie kryteriów kwalifikacji tj. wywiad, badanie fizykalne, w tym pomiar wzrostu i masy ciała (BMI), ustalenie ewentualnie dokonanych już u chorego złamań niskoenergetycznych, ustalenie ryzyka złamań kalkulatorem FRAX, ryzyka upadków, ew. ryzyka osteoporozy wtórnej; do wytypowania pacjentów, którzy zostaną skierowani do pogłębionej diagnostyki w Centrum Reumatologii Sp. z o.o.

Za każde świadczenie lekarza POZ tj. za każdą wizytę objętą programem przewidziana jest gratyfikacja finansowa w wysokości 48 zł.

 1. Miejsce i termin składania ofert
 2. Oferty do niniejszego ogłoszenia należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres projektue@reumatologiczny.pl w formie plików załączonych do korespondencji, za pośrednictwem poczty lub osobiście w sekretariacie siedziby Organizatora ul. Szpitalna 11, 43-450 Ustroń.
 3. Oferta powinna zawierać formularz oferty wraz z oświadczeniem o spełnieniu warunków (załącznik nr 1) oraz zaparafowany wzór umowy współpracy (załącznik nr 2).
 4. Nabór ofert odbywa się w trybie ciągłym do momentu wyczerpania dostępnych miejsc.
 5. Kryteria formalne będą oceniane przez Organizatora konkursu na podstawie danych i oświadczeń zawartych w formularzu oferty (załącznik nr 1).
 6. Oferty niespełniające warunków udziału w postępowaniu podlegają odrzuceniu.
 7. Dodatkowe założenia dotyczące naboru.
 8. Nabór trwa do odwołania przez Organizatora konkursu.
 9. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do unieważnienia naboru lub odstąpienia od niego bez podania przyczyny na każdym jego etapie.
 10. Organizator o wynikach naboru powiadomi wszystkie placówki POZ, które złożyły ofertę oraz zamieści stosowną informację na stronie internetowej Organizatora.

Załączniki do ogłoszenia:

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy.

Załącznik nr 2 Wzór umowy.

PROGRAM