Pacjent w POZ

Pacjenci kwalifikowani do programu powinni spełniać kryteria zawarte w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki Osteoporozy:

 Kobiety w wieku 50 – 70 lat:

  • Zatrudnione lub oświadczające gotowość podjęcia zatrudnienia;
  • Pacjentki zagrożone złamaniem niskoenergetycznym lub pacjentki z dokonanym złamaniem niskoenergetycznym;
  • Pacjentki u których nie zdiagnozowano i nie leczono osteoporozy.

Zadaniem lekarza POZ jest zróżnicowanie pacjentów, ustalenie czy u chorego wystąpiły już złamania, które na podstawie wywiadu, badania fizykalnego, RTG, można uznać za niskoenergetyczne, a u wszystkich ustalenie czynników ryzyka złamań. Po 50 roku życia należy w tym celu zastosować kalkulator FRAX dla populacji polskiej, który wyznacza ryzyko złamań w perspektywie 10 lat. Podjęcie decyzji o skierowaniu pacjentki do specjalistycznego ośrodka leczenia osteoporozy albo też podjęcie jedynie działań prewencyjnych i edukacyjnych. W dalszej kolejności monitorowanie leczenia chorych ustalonego przez specjalistów.

W stosunku do wszystkich kobiet z ryzykiem złamań poniżej 5% prowadzone będą działania prewencyjne i edukacyjne w zakresie eliminowania czynników ryzyka, takie jak skłonność do upadków, spoczynkowy tryb życia, niedobory dietetyczne, niedobór witaminy D, używki i zalecona działania prewencyjne.

Każda pacjentka u której ryzyko złamań wg FRAX zostanie oszacowane na poziomie 5% i powyżej zostaje skierowana do ośrodka specjalizującego się leczeniem osteoporozy celem wykonania DXA.

Wszystkie kobiety z dokonanymi i potwierdzonymi złamaniami niskoenergetycznymi są bez względu na stopień ryzyka ocenione poprzez FRAX kierowane do specjalistycznego ośrodka leczenia osteoporozy.

Dokumentacja pacjenta

Każda pacjentka włączona do projektu powinna wypełnić dokumentację projektową. Komplet dokumentów składa się z:

  1. Formularz pacjenta
  2. Oświadczenie uczestnika projektu
  3. Oświadczenie lekarza i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu zdrowotnym
  4. Kwestionariusz pacjenta
  5. Skierowanie

Komplet oryginalnej dokumentacji należy wysłać pocztą na adres OWD (Centrum Reumatologii Sp. z o.o.). Pacjentka powinna otrzymać kserokopię kwestionariusza pacjenta oraz skierowania.